Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública pe a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat

01-03-2019


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2018, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 1.051,71 € per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i 245,77 € per la recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2018. La finalitat d'aquesta dotació és el finançament d'actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra i recollida d'animals abandonats.