Política de Privacitat

En el nostre afany per respectar la privacitat de tots els usuaris, hem elaborat aquesta política de confidencialitat per utilitzar aquelles dades obtingudes a través de les nostres pàgines a Internet. Aquesta política es reflecteix en les normes següents, que podem actualitzar periòdicament, per la qual cosa els usuaris les hauran de llegir cada vegada que accedeixin al lloc.
Vosaltres podreu decidir lliurement i voluntària si voleu subministrar informació a l'Ajuntament de Salomó, quan feu la subscripció o us doneu d'alta en algun dels serveis que oferim a través dels diferents llocs a InternetTRACTAMENT DE LES DADES

Les dades de caràcter personal que es recullin directament de l’interessat seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de l’Ajuntament de Salomó.

La relació d’activitats de tractament realitzades per l’Ajuntament de Salomó es troba reflectida en el Registre d’Activitats de Tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran recollides per finalitats determinades, explícites i legitimes i seran adequades, pertinents i limitades a aquestes. A més a més, les dades personals seran tractades de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat.

L’Ajuntament de Salomó es compromet a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

 

Responsable del tractament

 Identitat: Ajuntament de Salomó.

 CIF: P4313700I.

 Adreça: Avinguda de Catalunya, 4  (43885) Salomó  (Tarragona).

 Correu electrònic: aj.salomo@salomo.cat.

 Telèfon: 977 62 90 30.

 Fax: 977 629 214.

 

Delegat de Protecció de Dades
 Nom i cognoms: Josep Pallejà Monné.

 Correu electrònic: jpalleja@palleja.com.

Base jurídica del tractament 
El Reglament General de Protecció de Dades dissenya un sistema de legitimació basat en sis bases jurídiques que no mantenen entre sí cap relació de prioritat o prelació. En l’àmbit que ens interessa de l’Administració Local són rellevants les següents bases jurídiques; el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, és necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic, en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (la més habitual en aquest àmbit) o és necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits per un tercer al que el responsable comunica les dades. En cada recollida de dades per una finalitat concreta, s’analitzarà quina és la base jurídica del tractament de les dades. Cal mencionar que l’interessat ha de facilitar les dades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar inexactes i inexistents.

 

Finalitat del tractament de les dades

L’Ajuntament de Salomó utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l‘Ajuntament.

 

Període de conservació

Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per les que van ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció de possibles responsabilitats legalment previstes.

 

Destinataris de les dades

Per regla general, l’Ajuntament de Salomó no procedirà a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment.

No obstant, en cas de que sigui necessari, l’Ajuntament de Salomó informa de que les dades personals de les persones interessades es comunicaran a altres administracions públiques i empreses contractistes per finalitats administratives relaciones amb la gestió de la seva sol·licitud. Aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a les persones interessades a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

 

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Salomó estem  tractant dades personals que li concerneixen, o no.

  • Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. També els interessats tenen el dret a oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

  • Dret a la limitació dels tractament de dades:  en determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

  • Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat.
     

  • Exercici dels drets 

Els drets mencionats a l’apartat anterior es poden exercir:

  • Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Salomó de manera presencial o per correu ordinari a la direcció: Avinguda de Catalunya, 4 (43885) Salomó (Tarragona).

  • Mitjançant el correu electrònic dirigit al Responsable del tractament de dades: aj.salomo@salomo.cat.


La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’interessat, número del document d’identitat (DNI, NIE o passaport), direcció a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercitat. En cas de que la tramitació es faci presencialment, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud una fotocopia del document d’identitat. I la sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: “tutela dels drets RGPD”.

 

Vies de reclamació

En cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets i, en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica: www.apd.cat.

 

Registre d’adreces IP

sae.altanet.org/houmuni/web/salomo registra adreces IP. Les adreces IP són importants per fer un seguiment de la sessió d'un usuari. Això dóna a sae.altanet.org/houmuni/web/salomo una idea de quines parts del nostre lloc web estan visitant els usuaris. No establim enllaços entre les adreces IP i cap dada que permeti fer una identificació personal dels usuaris. Això significa que, tot i que es faci un seguiment de la vostra sessió, aquesta romandrà totalment en l'anonimat.